Các vị trí tuyển dụng:

Vị trí Địa điểm Số lượng Ngày hết hạn  
Tuyển dụng vị trí nhân viên kinh doanh

Quận 2, Hồ Chí Minh

20 01/03/2022 Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng vị trí graphic designer

Quận 2, Hồ Chí Minh

1 01/03/2022 Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng cộng tác viên bất động sản

Quận 2, Hồ Chí Minh

50 01/03/2022 Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng vị trí hành chính nhân sự

Quận 2, Hồ Chí Minh

1 01/03/2022 Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng vị trí sales admin

Quận 2, Hồ Chí Minh

1 01/03/2022 Ứng tuyển ngay

Các vị trí tuyển dụng:

Vị trí Địa điểm Số lượng Ngày hết hạn
Tuyển dụng vị trí nhân viên kinh doanh

Quận 2, Hồ Chí Minh

50 31/05/2020 Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng cộng tác viên bất động sản

Quận 2, Hồ Chí Minh

100 30/06/2020 Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng vị trí hành chính nhân sự

Quận 2, Hồ Chí Minh

1 31/05/2020 Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng vị trí saleadmin

Quận 2, Hồ Chí Minh

1 30/06/2020 Ứng tuyển ngay